ارزیابی مدل هیدرولوژی IHACRES در شبیه‌سازی دبی روزانه ‌(مطالعۀ موردی رودخانه‌های پل‌رود و شلمان‌رود)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

به‌دلیل محدودیت اطلاعات آماری در بیشتر ایستگاه‌ها و اقتصادی‌نبودن جمع‌آوری اطلاعات مشاهده‌ای، شناخت نوعی مدل هیدرولوژی مناسب می‌تواند کمک به‌سزایی در امر مدیریت منابع آب داشته باشد. مدل IHACRES با توجه به اینکه برای داده‌های ورودی نیاز به داده‌های پیچیده ندارد، از این لحاظ نسبت به مدل‌های دیگر هیدرولوژیکی برتری دارد. در این پژوهش قابلیت کارایی مدل هیدرولوژی IHACRES در شبیه‌سازی دبی روزانۀ رودخانه‌های پل‌رود و شلمان‌رود در استان گیلان ارزیابی شد که در منطقۀ مرطوب واقع هستند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده R2 (ضریب تبیین) در بازۀ 60/0 تا 70/0 است و همچنین وجود خطای میانگین نسبی کم برای دو رودخانۀ مطالعه‌شده که به‌ترتیب برای رودخانۀ پل‌رود (367/0= APRE) و برای رودخانۀ شلمان‌رود (058/0= APRE) است، نشانگر انحرافات کم مدل در شبیه‌سازی مقادیر روزانۀ دبی است. با در‌نظر‌گرفتن نتایج می‌توان بیان کرد که این مدل در شبیه‌سازی جریان در مناطق مرطوب که دبی زیادی دارند، توانایی مناسبی دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1.Ashofte, P. Masah Bovani, A. 2008. Analysis uncertainty impacts of climate change on flood regime Bayesian approach; Case Study Aidoghmoush Basin, East Azerbaijan, thesis, Tehran University.
 
2. Beven, K. J. 2000. Rainfall-Runoff Modeling. John Willey and Sons Ltd, England, 200 pp.
 
3. Booij, M. J. 2002. Appropriate modeling of climate change impacts of river flooding, Ph.D. Thesis, University Twente, Netherlands, 179 pp.
 
4.Carla Carcano, E., Bartolini, P., Muselli, M., and Piroddi, L. 2008. Jordanrecurrent neural network versus IHACRES in modelling daily streamflows. J.Hydrol. 362: 291-307.
 
5. Croke B. F. W. and Jakeman A. J. 2008. Use ofthe IHACRES rainfall-runoff model in arid andsemiarid regions. In: Weather H. S. SorooshianS. and Sharma K. D. (Eds.), HydrologicaModeling in Arid and Semi-arid Areas.Cambridge University Press, Cambridge. pp.41-48.
 
6. Day.P.J and Croke.B.F.W.(2003), Evalution of streamflow predictions by the IHACRES rainfall-runoff model in two South African catchments, Enviromental Modeling & software 18.705-712
 
7. Dooge, J.C.I. 1973. Linear Theory of Hydrologic Systems. Technical Bulletin No 1468. United States Department of Agriculture,Washington DC. 327.
 
8.Doosti, M. Shahedi, K. 2012. IHACRES in the semi-conceptual model to simulate daily flow (Case study: Tamar Basin )
 
9. Eyad Abushandi & Broder Merkel. Modelling Rainfall Runoff Relations Using HEC-HMS and IHACRES for a Single Rain Event in an Arid Region of Jordan. Water Resour Manage (2013) 27:2391–2409
 
10.Goodarzi, M. Masah, A. 2012. Comparison of hydrologic models IHACERS, SWAT. SIMHYD Gharehsou in simulating runoff, water management and irrigation Journal 2 (1), 40-25.
 
11.KheyrFam , H. Sadeghi, H.R. 2011. Using the model to estimate daily discharge IHACRES some watersheds in Golestan Province Journal of Watershed Management
 
12. Littlewood, I. G. K., J. R. Parker and D. A. Post. 1997. IHACRES Catchment-Scale Rainfall-Streamflow Modelling (PC version), Center for Ecology and Hydrology, The Australian National University, 95 p.
 
13.Littlewood, L.G., Clarke, R.T., Collischonn, W., and Croke, B.F.W. 2007.Predicting daily Streamflow using rainfall forecasts, a simple loss module andunit hydrographs: Two Brazilian catchments.Environmental Modelling andSoftware, 22: 1229-1239
 
14. Motovilov, Y.G., L. Gottschalk, K. Engeland and A. Rohde. 1999. Validation of adistributed hydrological model against spatial observations. Agricultural and Forest Meteorology, 98-99: 257-277.
 
15. Sadeghi, S.H.R., B. Yasrebi, and F. NoorMohammadi. 2005. Development and analysis of monthly precipitation runoff relationships for Haraz Watershed in Mazandaran Province. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources of Khazar, 3(1): 1-12. (In Persian)
 
16.Sadeghi, H.R. Moradi, H. 2004. Effectiveness of different methods of statistical analysis on rainfall-runoff modeling, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan

17. Sedaghat, A. Fatahi, A. 2008. Drought early warning indicators in Iran. Journal of Geography and Development, University of Sistan and Baluchestan. The sixth volume. Numbers 11: 76-59
 
18. Wondimu Tolcha, Istvan Waltner. Performance Assessment of the IHACRES Model in the Upper Catchment of Dawa Sub-basin, Borna Rangeland, Ethiopia. Engineering and Applied Sciences. Vol. 1, No. 2, 2016, pp. 13-19. doi: 10.11648/j.eas.20160102.11
 
19. Ye, W., A.J. Jakeman and P.C. Young. 1998. Identification of improved rainfallrunoff models for an ephemeral low-yielding Australian catchment. Environmental Modelling and Software, 13: 59-74.
 
 20. Zarei, M., Ghanbarpour, M., Habibnezhad Roshan, M., and Shahedi, K. 2010. Calibration and evaluation of IHACRES hydrological model to simulate runoff. J. Water Soil Agric. Sci. Tech. 25: 104-114.
 
21. Zarei, M., Ghanbarpoor, M.R. 2009. River flow simulations using rainfall-runoff models IHACRES (Kasilian River case study). Of watershed Iran. Number 8: 20-11
 
22. Zlatunova, D., G. Gergov and I.G. Littlewood. 2002. Preliminary assessment of a unit hydrograph-based continuous simulation model for bulgarian rivers, Proceedings International Environmental Modelling and Software Society Conference, iEMSs. Lugano, Switzerland. Vol. I, 405-409 pp.
 
دوره 3، شماره 4
دی 1395
صفحه 533-543
  • تاریخ دریافت: 06 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 25 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1395
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1395