نویسنده = ���������� ���������������� ������������
بررسی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب‏ های زیرزمینی استان یزد با استفاده از روش زمین‏ آماری کریجینگ شاخص

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 333-345

10.22059/ije.2016.60023

محبوبه امیری بورخانی؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ علی شاه نظری