نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی تأثیر پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی حوضه در شبیه ‏سازی جریان فصلی رودخانه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 545-555

10.22059/ije.2016.60357

زهرا نعیمی کلورزی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ امیر احمد دهقانی