نویسنده = ���������� ���������������������� ��������
ارزیابی آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی آبخوان اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 215-224

10.22059/ije.2017.60904

شهاب مرادی دیرماندریک؛ حسین پیرخراطی؛ فرخ اسدزاده؛ علی آریانفر