نویسنده = ������������ ��������������
واسنجی ضریب پریستلی تیلور در برآورد تبخیر از سطح آزاد آب (مطالعه موردی: مخزن سد مهاباد)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 803-815

10.22059/ije.2017.62628

آناهیتا قبادی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ سید مصطفی خضری