نویسنده = ���������� ��������������
پیش‌بینی ساعتی و روزانۀ ارتفاع موج دریا در منطقۀ چابهار

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1129-1140

10.22059/ije.2017.230390.529

سعید اکبری فرد؛ حیدر زارعی؛ ابراهیم زلقی