نویسنده = ���������������� �������� ����������������� ��������