نویسنده = ������������ �������� ������������ ��������