نویسنده = ���������� ���������� ��������
روشی جدید برای شناسایی و تعیین مناطق در معرض خطر فرونشست (مطالعۀ موردی: آبخوان دشت سلماس)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 85-97

10.22059/ije.2017.233252.601

کیوان نادری؛ عطا الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مهدی کرد