نویسنده = �������� �������������� ����������������
برآورد و تعیین الگوی فضایی نیاز آبی درخت سیب در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 149-160

10.22059/ije.2017.237443.665

حمزه احمدی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ مسعود گودرزی