نویسنده = �������������� ��������
منابع آب و نقش آن در جذب گردشگران، مطالعه موردی قنات های شهر تهران

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 931-941

10.22059/ije.2017.62651

نصرالله آبادیان؛ ناصر اقبالی؛ نسیم خانلو