نویسنده = ���������������� �������� ������
تأثیر مداخلات انسانی در حریم و بستر رودخانۀ فاروب رومان و ویژگی‌های سیل آن

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 369-379

10.22059/ije.2021.309921.1383

فهیمه خواجوئی؛ سعید رضا خداشناس؛ ابوالفضل مساعدی