نویسنده = �������������� ���������������� ����������