نویسنده = ������������ ����������������
ارزیابی دو مدل تلفیقی هیدرولوژیکی- جعبه‏ سیاه برای پیش‌بینی سیلاب در حوضۀ آبریز هلیل‌رود

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 397-409

10.22059/ije.2021.314315.1430

الهه فرودی صفات؛ محمد مهدی احمدی؛ کورش قادری؛ سودابه گلستانی کرمانی


مدل‌سازی بارش- رواناب در زیرحوضۀ هلیل رود به منظو ر پیش‌بینی جریان های آتی تحت شرایط اقلیمی آینده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-160

10.22059/ije.2021.310614.1388

آسیه زارعی؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری؛ محمدمهدی احمدی