نویسنده = ������������ ������ ��������
قاعده لاضرر و حق بر محیط زیست با تأکید بر دریاچۀ ارومیه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 331-341

10.22059/ije.2018.245768.778

رضا نیکخواه سرنقی؛ سید مهدی صالحی؛ حسین جوادی