نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تأثیرات محل دفع پسماند شهر نهاوند بر چشمه‌های شبه‌کارستی با تأکید بر هیدروژئوشیمی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 451-461

10.22059/ije.2020.292337.1235

واحد کیانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ فرشاد علیجانی؛ احمد ترکاشوند