نویسنده = ������������ ���������� ���������� ����������