نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تخمین پارامترهای کیفی آب با استفاده از ترکیب روش‏ ‏ماشین یادگیری قدرتمند و تئوری موجک

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 369-383

10.22059/ije.2019.275262.1044

سیده زهره احمدپور؛ ایمان احمدیان فر؛ سید امین اصغری پری