نویسنده = پیتر فان درزاخ
توسعۀ مدل عامل‌بنیان به منظور شبیه‌سازی رفتار بهره‌برداران بخش کشاورزی در مدیریت آب و اراضی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 421-435

10.22059/ije.2020.286216.1183

سیده شیما پورعلی حسین؛ مجید دلاور؛ امینه قربانی؛ پیتر فان درزاخ؛ سعید مرید؛ عنایت عباسی