نویسنده = ����������������������� �������������� ��������