نویسنده = �������������� �������������������
نقش تغییرات کاربری اراضی بر ویژگی‌های رواناب و سیل خیزی در حوضۀ آبریز دوآب

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 331-344

10.22059/ije.2020.295346.1263

ایمان‌علی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ بتول زینالی