نویسنده = ���������������� ��������
پیش ‏بینی و تحلیل پهنۀ سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای مدل CanESM2

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 551-562

10.22059/ije.2020.299030.1300

سجاد میرزائی؛ مهدی وفاخواه؛ بیسواجیت پردهان؛ سید جلیل علوی