نویسنده = ������������������ ��������
توزیع زمانی و مکانی اجزای ردپای آب و تجارت آب مجازی محصول گردو در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 583-593

10.22059/ije.2020.301439.1318

زهرا بذرافشان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ ام البنین بذرافشان