نویسنده = �������������� ��������
پایش و ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی خاک با استفاده از سنجش از دور

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 1113-1126

10.22059/ije.2020.308585.1374

سید حسین میر موسوی؛ کوهزاد رئیس پور؛ محمد کمانگر