نویسنده = ������������ ��������
مدل‌سازی بارش- رواناب در زیرحوضۀ هلیل رود به منظو ر پیش‌بینی جریان های آتی تحت شرایط اقلیمی آینده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-160

10.22059/ije.2021.310614.1388

آسیه زارعی؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری؛ محمدمهدی احمدی