نویسنده = ���������� ������������ ������
تأثیرپذیری رژیم سیلاب از تغییرات بارش و کاربری زمین در آبخیز چشمه‌کیله

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-234

10.22059/ije.2021.312459.1402

علی نصیری خیاوی؛ مهدی وفاخواه؛ سید حمیدرضا صادقی