نویسنده = ������������ ����������
پیش‌بینی تغییر اقلیم با استفاده از رویکرد مدل های چندگانۀ گروهی در حوضۀ آبخیز قره سو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1189-1197

10.22059/ije.2022.329152.1541

علی رضا مساح بوانی؛ سجاد قاسم زاده؛ عباس روزبهانی؛ فاطمه رجائی