نویسنده = �������������� ���������� ������������
تأثیر شرایط مختلف هیدرولیکی بر جریان هایپریک در اطراف سازۀ‏ سرریز گابیونی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-33

10.22059/ije.2022.329091.1539

مهرداد پورحسین قادی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی