نویسنده = ������������ ������ ��������
مدل‏سازی میزان تاب‏آوری چاه‏های آب شرب شهرستان مراغه در برابر آلودگی نیترات و فسفات

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1163-1171

10.22059/ije.2022.335616.1589

مقصود امیرپور؛ حسین یوسفی؛ ناصر عبادتی؛ سید حسین هاشمی