کلیدواژه‌ها = مدیریت یکپارچۀ منابع آب
تبیین کارکرد رویکرد همبست در هیدروپلیتیک آب‌های فرامرزی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 757-773

10.22059/ije.2020.301473.1319

حمیدرضا برجسته؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی


تحلیل کارکرد و موقعیت دست‌اندرکاران سازمانی در شبکۀ مدیریت اجرایی منابع آب دشت گرمسار

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1011-1024

10.22059/ije.2017.63232

وحید جعفریان؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد رحیمی؛ مهدی قربانی