کلیدواژه‌ها = حوضۀ آبریز گمناب‌چای
تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیلاب در حوضۀ آبریز گمناب‌چای با استفاده از مدل ANP و تکنیک GIS

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 497-509

10.22059/ije.2020.298759.1298

داود مختاری؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ توحید رحیم پور؛ سمیه معزز