کلیدواژه‌ها = همبست آب-غذا-انرژی
تبیین کارکرد رویکرد همبست در هیدروپلیتیک آب‌های فرامرزی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 757-773

10.22059/ije.2020.301473.1319

حمیدرضا برجسته؛ سیده زهرا قریشی؛ حجت میان آبادی