کلیدواژه‌ها = روش غیرنظارت‌‏شده و کیفیت آب‌های زیرزمینی
ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت مرند با استفاده از روش ترکیب غیرنظارت شده (شاخص GWQI و (GQI

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1061-1080

10.22059/ije.2022.326865.1525

مرتضی نجیب؛ اصغر اصغری مقدم؛ عطا الله ندیری؛ الهام فیجانی