کلیدواژه‌ها = زمان ماندگاری
تأثیر شرایط مختلف هیدرولیکی بر جریان هایپریک در اطراف سازۀ‏ سرریز گابیونی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-33

10.22059/ije.2022.329091.1539

مهرداد پورحسین قادی؛ امیر احمد دهقانی؛ مهدی مفتاح هلقی


مطالعۀ الگوی جریان هایپریک پاییندست موانع صلب رودخانهای

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1127-1145

10.22059/ije.2022.329912.1545

علیرضا آبشوری؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 323-339

10.22059/ije.2019.272036.1010

سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت