بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران

2 دانشیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

تغییرات اقلیمی مهم­ترین معضل کرۀ زمین در سدۀ حاضر است. بنابراین ارزیابی و پیش‌بینی این تغییرات در آینده به‌دلیل آثار سوء آن بر منابع آبی و همچنین تأثیرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر، تأثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه تحت سناریوهای­ A1B، A2 و B1 با کاربست مدل گردش عمومی HadCM3 و مدل مفهومی بارش- رواناب IHACRES در سه دورۀ زمانی مختلف (2030-2011، 2065-2046 و 2099-2080) از طریق مدل­ ریزمقیاس‌گردانی آماری LARS-WG بررسی شد. نتایج ارزیابی داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی‌شده توسط مدل­ ریزمقیاس‌گردانی LARS-WG با استفاده از شاخص­های آماریو خطاسنجی مختلف بیانگر آن است که اختلاف معناداری بین مقادیر شبیه‌سازی‌شده و مشاهداتی آنها با خطای بحرانی 05/۰ وجود ندارد. نتایج حاصل از مدل اقلیمی نشان می‌دهد که متوسط دمای حوضه در دوره‌های آتی بین 55/0 تا 15/3 درجۀ سلسیوس افزایش؛ و میزان بارش، 94/11 درصد کاهش خواهد یافت. تحلیل عملکرد مدل بارش- رواناب IHACRES نیز حاکی از دقت خوب و مناسب این مدل در شبیه‌سازی تغییرات رواناب در حوضۀ مورد بررسی است. نتایج بررسی تغییرات رواناب سطحی نیز نشان می‌دهد که متوسط رواناب سالانۀ بلندمدت در دهه‌های 2020، 2050 و 2080 نسبت به دورۀ پایه به‌ترتیب 4/5، 35/22 و 4/65 درصد کاهش می‌یابد. براساس نتایج سناریوهای مختلف، حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه در دوره‌های آتی با مشکل کاهش رواناب سطحی، کاهش بارندگی و افزایش دما روبه‌رو خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Study on Effects of Climate Changes on Surface Runoff Changes Case Study: Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Massoud Goudarzi 1
  • Boroumand Salahi 2
  • Asaad Hoseini 3
1 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute SCWMRI, Tehran
2 Associate Professor, Faculty of Human Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
3 PhD Student, Faculty of Human Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
چکیده [English]

Climate change is one of the most important problems in the present century. So assessing and prediction of future changes is important on water resources and so important for economics and socio-economic consequences. The purpose of this research is assessing the effects of climate change on surface runoff volumes under the scenarios: A1B, A2 and B1 using HadCM3 general circulation model and IHACRES rainfall-runoff model for three time periods (2011-2030, 2046-2065 and 2080-2099). LARS-WG downscaling model were used to bridge global data to sits, datasets. The results of the evaluation of observed and simulation data using statistical and of measurement error indices show that not difference between the simulated and the observed values on the critical error 0.5% .The results of climate model show that the average temperature of Basin will be increased between 0.55 to 3.15 ° C, and rainfall reduces amount 11.94 percent in the basin. Performance analysis of IHACRES rainfall-runoff model also showed good accuracy of the model to simulate the runoff changes in basin. The results the study of surface runoff changes showed that the long-term average of annual runoff is reduced in 2020s, 2050s and 2080s than the base period, respectively 5.4, 22.35 and 64.5 percent.