دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 129-243