بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی - هیدرولوژیکی بر تراز سطح ایستابی دشت عجب‌شیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شیراز

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

چکیده

شناخت صحیح منابع آب به‌منظور مدیریت آب­های سطحی و زیرزمینی به‌عنوان دو سیستم تفکیک‌ناپذیر، امری مهم است. در این مطالعه با بررسی سری زمانی متغیرهای اقلیمی (بارش)، هیدرولوژیک (جریان و مصرف از منابع آب زیرزمینی) و تراز سطح ایستابی، ارتباط پارامتر­ها با یکدیگر و با نوسان سطح ایستابی بررسی شد. به منظور شناخت این ارتباط، ابتدا ماتریس همبستگی اسپیرمن برای متغیرها تشکیل شد. بین بارش و دبی با سطح تراز ارتباط مستقیم، و بین مصارف آب زیرزمینی با سطح تراز ارتباط معکوس دیده شد. سپس با بررسی نمودار همبستگی متلاقی دو متغیر بارش و جریان با تراز سطح ایستابی، ارتباط تأخیری آنها مشخص شد. نتایج حاکی از آن بود که بارش با تراز سطح ایستابی با یک تأخیر، دبی با تراز سطح ایستابی به‌صورت همزمان و مصرف با سطح ایستابی با دو تأخیر زمانی بیشترین ارتباط دینامیکی در دشت عجب‌شیر داشته است. در نهایت رابطة رگرسیونی بین متغیرها با تراز سطح ایستابی به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Climatic and hydrological variable influence's on ground water level in Ajabshir plain

نویسندگان [English]

  • Asra Asry 1
  • Ahmad Fakherifard 2
  • Ali Zainali 3
  • Esmail Asadi 4
1 MSc Student of Water Resources Engineering, University of Tabriz
2 Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz
3 Hydrogeologist, Shiraz University, Shiraz
4 Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz
چکیده [English]

Abstract

The understanding of water resources for the purpose of ground and surface water management as two inseparable systems is great importance. In this study by examining the time series of climatic variables (precipitation), hydrological (flow and consume) and the level of water table, the parameters associated with each other and with fluctuating water table can be realized. There was a Direct relation between precipitation and flow with the ground water level, on the other hand the consume and ground water level were inversely related with each other. Then, by examining the cross correlation diagram of rainfall vs. water table level, reaction delays were identified. The results indicate water table level were related to rainfall with one month lag, whereas for flow, related on time; but for consume indicated two month lag in the plain Ajabshir. Finally, regression analysis of variables with the level of the water table was obtained.
Keywords: precipitation, flow, water table level, cross correlation.