پتانسیل گیاه‌پالایی Puccinellia distans (Jacq.) Parl در خاک‌های آلوده به کادمیوم و نحوۀ کاهش خطر آبشویی کادمیوم به آب‌های زیرزمینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ آب و خاک، دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ آب و خاک، دانشگاه زابل

3 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی پتانسیل گیاه‌پالایی Puccinellia distans (Jacq) Parl با استفاده از DTPA و EDTA و نحوۀ کاهش خطر آبشویی کادمیوم-کلاتانجام گرفت. به‌منظور آلوده کردن خاک به کادمیوم از نمک CdCl2 استفاده شد. تیمارهای استفاده‌شده شامل DTPA5/2، DTPA5، EDTA5/2، EDTA5، DTPA5/2+EDTA5/2، DTPA5+EDTA5/2، DTPA5/2+EDTA5، DTPA5+EDTA5 بود و در تیمارهای شاهد EDTA و DTPA استفاده نشد. فاکتور تجمع (BCF)، فاکتور انتقال (TF) و شاخص تحمل (TI) به‌منظور تعیین کارایی گیاه‌پالایی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد مواد بهساز سبب افزایش معنادار کادمیوم در بافت‌های گیاهی شد و کادمیوم در ریشۀ گیاه در مقایسه با اندام‌های هوایی مقادیر بیشتری داشت. حداکثر فاکتور تجمع به‌ترتیب در تیمارهای DTPA5 و EDTA5 و حداکثر فاکتور انتقال در تیمار DTPA5+EDTA5 مشاهده شد. نتایج نشان داد EDTA و DTPA پتانسیل افزایش جذب کادمیوم توسط P.distans را دارند. در گام بعدی برای کاهش آبشویی کادمیوم-کلات، غلظت 5 میلی‌گرم در کیلوگرم DTPA و EDTA در سه روش یک‌بار، سه‌‌بار متوالی و شش‌بار متوالی به خاک اضافه شد. نتایج نشان داد در روش یک‌بار، کادمیوم خاک حداقل و در اندام‌های گیاهی حداکثر بود. بین غلظت فلز در اندام‌های گیاهی بین روش سه‌ بار و شش ‌بار متوالی تفاوت معناداری وجود نداشت (5%p<). به‌طور کلی، حد بهینۀ گیاه‌استخراجی P. distans و کاهش آبشویی کادمیوم به آب‌های زیرزمینی در غلظت 5 میلی‌گرم در کیلوگرم DTPA و EDTA و در کاربرد به‌روش یک‌بار به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Phytoremediation potential of Puccinellia distans (Jacq.) Parl in Cd contaminated soil and method of leaching reduction into ground waters

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Ebrahimi 1
  • Fattane Ghasemi 2
  • Morteza Pozesh Shirazi 3
1 Assistant Professor, Department of Range and Watershed Management, University of Zabol
2 M. Sc student, Department of Range and Watershed Management, University of Zabol
3 Instructor,, Agriculture and Natural Resources Center, Boshehr Province
چکیده [English]

The aim of present study was to investigate phytoremediation potential of Puccinellia distans (Jacq) Parl using EDTA and DTPA and method of decreasing Cd- chelating leacing risk. The soil samples spiked with CdCl2. The treatments comprised the following dosages 2.5DTPA, 5DTPA, 2.5EDTA, 5EDTA, 2.5EDTA+2.5DTPA, 2.5EDTA+5DTPA, 5EDTA+2.5DTPA, 5EDTA+5DTPA and control pots were not treated with EDTA and DTPA. Bioconcentration factor (BCF), translocation factor (TF) and tolerance index (TI) were calculated to determine the Cd phytoremediation efficiency. Results indicated that EDTA and DTPA application significantly increased Cd content in the plant tissues and, root concentration of Cd was greater than the concentration in the shoot. The maximum bioconcentration factors (BCF) was observed in 5DTPA and 5EDTA respectively, and the maximum translocation factor (TF) was obtained for 5EDTA+5DTPA treatment. The results indicated that EDTA and DTPA had potential to promote the uptake of Cd by P.distans. In the next step to reduce leaching of Cd-chelate, 5mgkg-1 EDTA and DTPA in three ways of single, triple and six successive dosage were added to the soil. The results indicated that under single application, Cd content reached at its minimum concentration in the soil and, in the plant organs, the Cd concentration was the maximum. Metal concentration in the plant organs did not vary significant when triple and six successive dosage were added (p<5%). Overall, optimum phytoextraction of P.distans and Cd leaching reduction into ground waters was achieved when 5mg kg−1 EDTA and DTPAwas added in single dosage.