تأثیر تغییر کاربری اراضی بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز چالوس‌رود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

به­دلیل اهمیت تأثیر تغییر کاربری اراضی بر تغییر رواناب، تاکنون مطالعات متعددی برای توسعة مدل­های با رویکرد شبیه­سازی تغییرات کاربری اراضی صورت گرفته است. در این تحقیق از مدل L-THIA برای تخمین رواناب ناشی از تغییر کاربری اراضی در حوضة آبخیز چالوس استفاده شد. نتایج مدلسازی رواناب با استفاده از مدل L-THIA  در حوضة آبخیز چالوس نشان داد که عمق رواناب به‌ترتیب از 98/422 به 168/809 میلی‌‌متر طی سال­های 1363 تا 1379 رسید که بیانگر افزایش 188/368 میلی‌‌متری عمق رواناب طی 16 سال است؛ از سال 1379 تا 1385 نیز از 168/809 به 494/825 میلی‌‌متر رسید که بیانگر افزایش 326/16 میلی‌‌متری طی 6 سال است. نتایج به­دست‌آمده بیان می­کند که در حوضة آبخیز چالوس کاهش مساحت اراضی جنگلی به‌میزان 13/3527 هکتار از 31/58907 هکتار به 08/55380 هکتار و افزایش مناطق شهری به‌میزان 58/7757 هکتار از50/362 هکتار به 08/8120 هکتار و افزایش اراضی بایر به‌میزان 01/23176 هکتار از 29/720 هکتار به 3/23996 هکتار سبب افزایش عمق رواناب سطحی شده ­است. همان‌طور که از نتایج این تحقیق بر می­آید مدل L-THIA قابلیت مناسبی در بیان نحوة اثر تغییر کاربری بر مقادیر حجم و عمق رواناب دارد. این مدل با ارائة نقشة توزیع مکانی رواناب، امکان شناسایی مناطق حادثه­خیز، پهنه‌بندی سیل و همچنین مدیریت سیل را فراهم می­سازد. 

عنوان مقاله [English]

Effect of Land Use Changes on Runoff Depth in Chalousrud Watershed

نویسندگان [English]

  • Mehdi Vafakhah 1
  • Mohamad Reza Javadi 2
  • Javanshir Najafi Majd 3
1 Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
2 Islamic Azad University, Nour Branch
3 Islamic Azad University, Nour Branch
چکیده [English]

Due to the importance of the role of land use changes on runoff changes, several studies have taken place to develop models with simulating land use changes. In this study, the L-THIA model was used for estimating the runoff made by land use changes in Chalousrud watershed. Results of runoff modeling using L-THIA model showed that runoff depth increased from 422.98mm to 809.168mm during 1984 to 2000 that state an increase in runoff depth of 368.18 mm during 16 years and during 2000 to 2006 from 809.168mm to 825.496mm that state an increase 16.32 mm during 6 years. The results show that surface runoff depth increased due to decreasing of forest land with 3527.13ha from 58907.31ha to 55380.08ha and increasing of urban land with 7757.58ha from 7757.58ha to 362.50ha and increasing of abandoned land with 23176.01ha from 720.29ha to 23996.3ha. As a result of this study the L-THIA model has acceptable ability in explaining the way of land use changes effect on volume and depth of runoff. This model could provide the possibility of identifying accident prone areas, flood zones and flood management by spatial distribution map of runoff.