ارزیابی کیفی منابع آب سطحی حوضۀ آبخیز هیو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

کیفیت آب در هر محل منعکس‏کنندۀ اثر عوامل مختلف مانند زمین‏شناسی، اقلیم و منابع آلایندۀ انسانی است و پایش کیفیت منابع آب اغلب موجب تولید داده‏های پیچیده‏ای می‏شود که حاوی اطلاعات غنی دربارۀ رفتار منابع آب هستند و نیاز به روش‏های مناسبی برای تحلیل و تفسیر دارند. در این مطالعه ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آب حوضۀ ‏آبخیز هیو انجام شده است که در غرب شهر هشتگرد قرار دارد. به‌منظور اندازه‏گیری کاتیون‏ها و آنیون‏های اصلی، در سال‏های 1393و 1394 از منابع آب سطحی این حوضه نمونه‏برداری شد و در‌مجموع 12 نمونه آب جمع‏آوری و بررسی شده است. کیفیت آب براساس نمودار ویلکوکس برای نمونه‏های آب در ردۀ ‏C2S1 قرار گرفت که به‌منظور کشاورزی مناسب است. با توجه به نمودار شولر که به‌منظور تعیین کیفیت کلی آب برای شرب به‌کار می‏رود، آب منطقه در ردۀ قابل قبول قرار گرفته است و با مقایسۀ نتایج به‌دست‌آمده با استانداردهای ایران و جهان، مصرف آن از لحاظ شرب بدون مانع است. با توجه به نمودار پایپر که نشان‌دهندۀ تیپ هیدروشیمیایی آب است، مشخص شد که منابع آب سطحی حوضۀ ‏آبخیز هیو در ردۀ CaSO4 (انیدریت) است که نشان‌دهندۀ وجود سنگ‌های تبخیری در این منطقه و CaHCO3 که بیانگر آب‏های سخت است‌.
 
 

کلیدواژه‌ها


 
1. Solanki AS. Study of various water quality parameters with reference to human health- A case study of Bikaner city of Rajasthan. Journal of Chemistry.2013; 6(1):44-46.
2. Zhang J. The impact of water quality on health: evidence from the drinking water infrastructure program in rural China. J. Health Econ.2013; 31(4): 122–134.
3. Hadgu LT, Nyadawa MO, MwangiJK, Kibetu PM, Mehari BB.Application of Water Quality Model QUAL2K to Model the Dispersion of Pollutants in River Ndarugu, Kenya. Computational Water, Energy, and Environmental Engineering.2014; 3(5): 162-169.
4. Binghui Z, Kun L, Ruizhi L, Shuangshuang S, Lihui A. Integrated biomarkers in wild crucian carp for early warning of water quality in Hun River, North China. Journal ofEnvironmental Sciences. 2014; 26(7): 909–916.
5. Islam SMN, Rahman SH, Rahman MM, Adyel TM, Yesmin RA, Ahmed MS, et al. Excessive turbidity removal from textile effluents using electrocoagulation technique. Journal of Scientific Research.2011; 3(3): 557-568.
6. LobatoT.C,HauserDavis RA, Oliveir. TF , Silveira AM , Silva HA , Tavares MR, et al. Construction of a novel water quality index and quality indicator for reservoir water quality evaluation: A case study in the Amazon.ouurnal of Hydrology.2015;522(3):674-683.
7. Khamr Z, Mahmoudiqaraie M, Omrani S, Sayare A. Evaluation of water quality in ZarkoohTorbatheydarieh. Forth conference of economic geology society of Iran.2011;Tabriz.[Persian].
8. Naseri N, Mohammad zadeh H, Ebrahim pour S. Hydro-chemical and budget eavaluation of Sahand watershed.2010. First national conference for applied research in water resources of Iran.2011; Kermanshah.[Persian].
9. Panahi M, Naseri AA, Behnia A, Veysi S. Qualitative evaluation of ground water resources of central regions of Kermanshah province for agricultural consumptions.First national conference for applied research in water resources of Iran. 2010; Kermanshah.[Persian].
10. PatilPN, Sawant DV, Deshmukh RN. Physico-chemical parameters for testing of water- A review. International Journal of Environmental Sciences.2012;3(3):1194-1207.
11.Seth R, Mohan M, Singh P, Singh R, Dobhal R, Singh K, et al. Water quality evaluation of Himalayan River of Kumaun region Uttarakhand India. Applied Water Sci.2016;7(6):137-147.
12. Nguyen TT, Kawamura A, Tong TN, Nakagawa N, Amaguchi H, Gilbuena R. Hydro-chemical assessment of groundwater quality during dry and rainy seasons for the two main aquifers in Hanoi Vietnam. Environmental Earth Sci.2015;11(73):4287-4303.
13. Khan I, Javed A, Khurshid S. Pysico-chemical analysis of surface and groundwater around Singrauli Coal Field District Singrauli Madhya Pradesh India. Environment Earth Sci.2013;8(68):1849-1861.
14.Mahdavi M, Applied hydrology.8th edition. Tehran: University of Tehran;2013.
15. Scholler H.La classification geochimique des eaux. I.A.S.H. publication.1964; 64(4): 16-24.
16. Faridgigloo B, Najafinejad A, Moqanibilehsavar V, Qiasi A. Evaluation of water quality variation of Zarringolriver in Golestan province.Journal of Water and Soil Conservation.2013; 20(1): 77-96.
17. Qasemi A, Zareabyaneh H, Sepehri N. Evaluation of water quality of Abshineh& Abbas abad rivers in Hamedan province. Third conference of watershed & Water and Soil management; 2007..Kerman.[Persian].
18. Sedaqat M, Earth & Water resources(groundwater). 1stedition.Tehran: Payamenour university; 1378.
19. Hajinezhad A, Servati P, Yousefi H. Assessing the impacts of the leaching of thelandfill centeron groundwater qualityin Bojnourdmunicipality and design standard landfill or replace anaerobic digestive.Journal of Ecohydrology. 2015; 2(3): 301-310.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره 3، شماره 2
تیر 1395
صفحه 141-149
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 20 آذر 1395
  • تاریخ انتشار: 01 تیر 1395