دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 141-291 
ارزیابی کیفی منابع آب سطحی حوضۀ آبخیز هیو

صفحه 141-149

10.22059/ije.2016.59641

حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ یونس نوراللهی؛ سید جواد ساداتی نژاد


بررسی آلودگی آب زیرزمینی دشت ملکان به آرسنیک

صفحه 151-166

10.22059/ije.2016.59646

حسین نوروزی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم


بررسی و پیش‏ بینی دبی رودخانه‏ های قزل ‏اوزن و شاهرود

صفحه 195-204

10.22059/ije.2016.59658

امین بابایی مقدم؛ محمدرضا خالدیان؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا مرتضی پور