تحلیل هیدرولوژیکی مخزن سد قشلاق و برداشت بهینه از آن برمبنای تحلیل خشکسالی‌های حوضۀ رودخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران

4 کارشناس ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی، دانشگاه ارومیه

چکیده

در بیشتر شهرهای ایران برای تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی از مخازن سدهای در حال بهره‏برداری استفاده می‏شود، اما به‌دلیل نبود قانون بهره‏برداری مناسب یا متوازن‌نبودن میزان تقاضا و حجم مخزن (از زمان ساخت تا کنون)، باید دستورات بهره‏برداری مناسب برحسب شرایط موجود تغییر یابد. بررسی عملکرد حجم ذخیرۀ مخزن سد قشلاق از نظر بیشترین برداشت بهینۀ مطمئن برای مصرف کشاورزی و با فرض تأمین 100 درصد آب شرب و تعیین میزان حجم ذخیره، هدف مطالعۀ حاضر است. برای این‌منظور از روش برنامه‏ریزی خطی در محیط متلب استفاده شد. دورۀ بحرانی 51 ماه به‌روش هربست به‌دست آمد و براساس آن مقدار بهینۀ‏ آب آزاد‌شده برای تأمین آب کشاورزی در دورۀ آماری (مهر 1366 تا شهریور 1391) 334/1 میلیون مترمکعب به‌دست آمد. با مقایسۀ پتانسیل مصرفی کشاورزی منطقه و میزان برداشت بهینۀ محاسبه‌شده مشخص شد که فقط 60 درصد از نیازها برآورده شده و این مقدار نیاز آبیاری ماه‏های تیر (2/2 میلیون مترمکعب)، مرداد (47/2 میلیون مترمکعب) و شهریور (29/2 میلیون مترمکعب) را تأمین نکرده است. ضریب همبستگی بین مقادیر حجم‏ ذخیرۀ ماهانۀ به‌دست‌آمده از بهینه‏سازی و حجم ذخیرۀ ماهانۀ واقعی در مخزن 84/0 به‌دست آمد. نتایج نشان داد بیشترین ذخیرۀ ماندگاری در حجم 162 میلیون مترمکعب (که برابر 4/3 حجم مخزن است) با احتمال (50 درصد) رخ می‏دهد. همچنین از برازش توزیع‏های آماری بر مقادیر سرریزها طی دورۀ آماری مشخص شد که بهترین توزیع با کمترین خطا، توزیع گامبل است. به‌طور کلی، نتایج بهینه‏سازی نشان داد به‌کارگیری برنامه‏ریزی خطی می‏تواند کاربران را در استفادۀ بهینه از منابع آبی برای مصارف کشاورزی و صنعتی کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrologic Analysis and Optimal Release of the Qeshlaq Dam Reservoir, Based on Drought analysis of River Basin

نویسندگان [English]

  • Mehri Kaki 1
  • Ahmad Fakheri Fard 2
  • Motalleb Byzedi 3
  • Sina Shakiba 4
1 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
3 Department of Water Engineering, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Iran
4 Department of Environment, Faculty of Geology, University of Urmia, Iran
چکیده [English]

Dam reservoirs supply potable, agricultural, and industrial water in most cities of Iran. Due to lack of proper operational rules or unbalanced demand versus water resources volume, (along operating time) correction in operational rules is required to fulfill current situations. Hence the goal of this study is to optimize the Qeshlaq Dam reservoir operation rules to maximize the water release for agricultural demand with considering to maintain reservoir capacity to allocate 100% of potable water demand. For this purpose a linear optimization program was developed in MATLAB. Herbst method was used to assess drought intensities and periods. Based on Herbst method, a critical period of 51 month (October 1987 – Septamber2012) was determined and an optimal release of 1.334 MCM was estimated for agricultural use. Based on downstream potential agricultural demand, this released water is supplied only 60% of the agricultural demands. So there will be shortage in supplying agricultural demands for months July (2.2MCM), August (2.47MCM) and September (2.29MCM). The correlation coefficient of R2 = 0.84 was obtained between modelled and actual monthly reservoir storage. Results showed that the probability of the maximum long term storage of 162 MCM (equal to 0.75 of reservoir capacity) is 50%. Also statistical distribution analysis revealed that spillway discharge data are agree with Gumbel distribution more accurately than other distributions. In general, the results of the optimization showed that linear programming can be used for optimal water resources allocation for agriculture and industry use.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Linear programming (LP)
  • Remaining Volume
  • Drought
  • Herbst
 
[1]. Herbst P H Bredencamp D B and Baker HMG. A technique for the evaluation of drought from rainfall data. Journal of Hydrology.1966; 4: 264-272.
[2]. Mohan S, Rangacharya NC. A modified method for drought identification. Hydrological Sciences Journal. 1991; 36(1):11-21.
[3]. Nishikawa T. Water resource optimization model for Santa Barbara, California. Journal Water Resources Planning and Management. 1998; 124(5): 252-263.
[4]. Duranyildiz I, Onoz B, Bayazit M. A Chance-Constrained LP Model for Short Term Reservoir Operation Optimization, Journal Engineering Environment. 1999; 24(2000):247-254.
[5]. Nagash kumur D, Prasad D S V, Srinivasa Raju k. Optimal Reservoir Operation Using Fuzzy Approach, Fuzzy Sets and Systems. 2002; 105:365-372.
[6]. Baliarsingh F, Kumar DN. Stochastic Linear Programming for Optimal Reservoir Operation: A Case Study. In Proc. of International Conference on Large Scale Water Resources Development in Developing Countries: New Dimensions of Prospects and Problems, Kathmandu, Nepal; 1997.
[7]. Ahmadianfar E, Adib, A. Optimization of reservoir using probabilistic Dynamic programming and Genetic algorithm, 2th Conference on integrated water resources management, 2010; 9 and 10 February, Kerman[Persian].
[8]. Ahmad, Ghassan L, Srivastava D.K, Rani D. Optimization- simulation models for yield assessment of a single reservoir system, Journal of Water Resources Society. 2013; 33(4): 9-16.
[9]. Abshzadeh asl M, Fakherifard A, Hosainzadeh dalir H, Mirnia M.K, Farsadizadeh D. Optimizing the operation of dams and reservoirs for agricultural purposes (Case Study: Dam Alawi).mjlh Agricultural Research. 2008; 8(1): 193-183[Persian].
[10]. Pattewar, Deepak v, Sharma, Kalpeshkumar M., Dahe, P.D. Yield Estimation for a Single Purpose Multi-Reservoir System Using LP Based Yield Model, Journal of Water Resources and Protection. 2013; 5: 28-34.
[11]. Najafi M.R, Hashempoor J, Khayatkholqi M. Optimal operation of reservoirs using linear programming model and its application in Voshmgir dam. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 2005; 12(5): 27-35 [In Persian].
[12]. Ministry of Energy West Regional Water Authority. A summary of the technical specifications for winter storage dam and related facilities, the second Seminar of the Regional Water Authority CEO and November; 1983[Persian].
[13]. Dorfman R. Mathematical models: The Multistructure approach. Harvard University, Cambridge; 1962.
[14]. Loucks D, Jery R, Stedinger H, Haith D.A. Water resource system planning and analysis, Prentice-Hall, Inc, England Englewood cliffs,W.J; 1981.
[15]. Hurst H E. Long-term storage capacities of reservoirs Trans. AM Engineering. 1951; 116:770-799.