تحلیل روند تغییرات کمی آبدهی حوضۀ چم انجیر با استفاده از آزمون‌های ناپارامتری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای سازه‏ های آبی، دانشگاه لرستان

چکیده

در این پژوهش روند تغییرات کمی جریان ایستگاه چم انجیر در سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه و تغییرات کیفی این ایستگاه در درازمدت با استفاده از آزمون‏های آماری بررسی شد. داده‏های استفاده‌شده شامل آبدهی ایستگاه چم انجیر و داده‏های چهار چشمۀ کیو، گلستان، مطهری و گرداب سنگی واقع در حوضۀ چم انجیر و کلیۀ اطلاعات بارش در ایستگاه‏های محدودۀ حوضه مد نظر است. در این تحقیق ابتدا شیب‏ خطی روند داده‏های نمونه با استفاده از روش تخمینگر سن و سپس با استفاده از روش پیش‌سفید‌کردن بدون روند اثر ضریب خودهمبستگی از داده‏ها حذف و سری‏های زمانی آبدهی اصطلاحاً پیش‌سفید شد. سپس، روند تغییرات جریان در سری‏های زمانی اصلی و سری‏های پیش‌سفید‌شده به روش‏های یادشده با استفاده از آزمون من‌ـ کندال ‌بررسی شد. نتایج نشان داد کاهش آبدهی حوضۀ یادشده معنا‏دار است و این در حالی است که به‌علت کوهستانی‌بودن آن برداشت از منابع آب‏های سطحی حوضه افزایش نداشته است. از سوی دیگر، با بررسی آبدهی چشمه‏های حوضه مشخص شد که کاهش آبدهی چشمه‏های یادشده معنا‏دار ‌و بررسی روند تغییرات بارش در حوضه بیانگر عدم تغییرات درازمدت بارش در حوضه است. درمجموع، نتایج نشان داد با توجه به نبود کاهش بارش معنا‏دار و بررسی برداشت‏های منابع آب‏های زیرزمینی، برداشت مازاد از منابع آب‏های زیرزمینی مهم‏ترین عامل کاهش آبدهی چم انجیر است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1-Burn DH, HagElnur MA. Detection of hydrological trends and variability. Journal of Hydrology.2002;255(4): 107–122.
2- Caloiero T, Coscarslli R, Ferrari E, Mancini M. Trend detection of annual and seasonal rainfall in Calabria(Southern Italy)". International Journal of Climatol.2009; 31(4):44-56.
3-Douglas EM, Vogel RM. Kroll CN. Trends in floods and low flows in the United States: impact of spatial correlation. Journal of Hydrology.2000;240(3): 90–105.

4-Fleckenstein JHNiswongerRGFogg GE. River-aquifer interactions, geologic heterogeneity, and low-flow management. Ground Water. 2006;44(6):837-52.

5-Gan TY. Hydroclimatic trends and possible climatic warming in the Canadian Prairies. Water Resource. 1998;34(11): 3009–3015.
6-Hamed KH, Rao AR. A modified Mann–Kendall trend test for autocorrelated data. Journal of Hydrology. 1998;204(3): 182–196.
7-Khaliq MN, Ouarda TB, Gachon P. Identification of temporal trends in annual and seasonal low flows occurring in Canadian rivers: The effect of short- and long-term persistence. Journal of Hydrology.2009; 369(4):183–197.
8-Kulkarni A, Von Storch H. Monte Carlo experiments on the effect of serial correlation on the Mann–Kendall test of trend.MeteorologischeZeitschrift. 1995;4(2): 82–85.
9-Kumar S, Merwade V, Kam J, Thurner K. Streamflow trends in Indiana: Effects of long term persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology.2009; 374(2): 171-183.
10-Lettenmaier DP, Wood EF. Wallis JR. Hydro-climatological trends in the continental United States, 1948–88. Journal of Climate.1994; 7(4): 586–607.
11-Lins HF, Slack JR. Streamflow trends in the United States. Geophysical Research Letters. 1999;26(2), 227–230.
12- Masih I, Uhlenbrook S,SmakhtinV.Streamflow trend and climate linkages in the United States. 1948-88. Journal of climate, 2011;7(1):586-607

13-Ministry of Power.2010

14-Mir Abasi R, Din pajoh Y. Trend Analysis of Precipitation of NW of Iran Over The Past Half of The Century. Irrigation Science and Engineering.2012;35(4):59-73.(in persian)

15-Rugel K, Rhett Jackson CR, RomeisJJ, Golladay SW, Hicks DW, Dowd JF. Effects of irrigation withdrawals on streamflows in a karst environment: lower Flint River Basin, Georgia, USA.2012;26(4):523-534

16-Von Storch H. Misuses of statistical analysis in climate research. In Analysis of Climate Variability: Applications of Statistical Techniques, Springer-Verlag: Berlin.1995;16(4):11–20
17-Whitfield PH, Cannon AJ. Recent variations in climate and hydrology in Canada. Canadian Water Resources Journal. 2000;25: 19–65.
18-Yue S, Pilon P, Phinney B, Cavadias G. The influence of autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series. Hydrological Processes.2002;16 (9), 1807–1829.
19-Zhang X, Harvey KD, Hogg WD, Yuzyk TR. Trends in Canadian streamflow. Water Resources Research,2001; 37(4): 987–998.
دوره 3، شماره 3
مهر 1395
صفحه 415-425
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1395
  • تاریخ انتشار: 01 مهر 1395