دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 291-490 
بررسی دقت مدل‏ های ANFIS، SVM و GP در مدل‏ سازی مقادیر دبی جریان رودخانه

صفحه 347-361

10.22059/ije.2016.60024

محمد ناظری تهرودی؛ سید رضا هاشمی؛ فرشاد احمدی؛ زهرا ناظری تهرودی