تخمین تبخیر‌ـ تعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعۀ موردی: منطقۀ خرم‌دره در استان زنجان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه زنجان

3 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان

4 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه بین ‏المللی امام‌خمینی‌(ره) قزوین

چکیده

برآورد دقیق تبخیر‌ـ تعرق گیاه و نیز آب مورد نیاز گیاهان اهمیت زیادی در بهبود مدیریت مصرف آب و در نهایت افزایش راندمان آب مصرفی دارد. در همین زمینه، به روش‏هایی نیاز است که قادر به محاسبۀ نیاز آبی گیاهان در مقیاس وسیع و نیز دقت کافی داشته باشند. مطالعۀ حاضر به بررسی تخمین تبخیر‌ـ تعرق واقعی منطقه‏ای برای مزارع یونجه و ذرت شهرستان خرم‌دره با استفاده از داده‏های سنجش از دور و داده‏های هواشناسی می‏پردازد. الگوریتم بیلان انرژی سطح برای زمین (سبال) به کمک تصاویر ماهواره‏ای Landsat 8 برای تعیین نیاز آبی گیاهان ذرت و یونجه در دورۀ رشد این دو گیاه استفاده شد. نتایج به‏دست‏آمده با نتایج ‌مدل PM-FAO 56 صحت‏سنجی و مقایسه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد نتایج دو مدل مطابقت نسبتاً خوبی با هم دارند. مقدار میانگین جذر مربعات خطا (RMSE) در برآورد تبخیر‌ـ تعرق واقعی برای گیاهان ذرت و یونجه به‌ترتیب 92/0 و 25/1 میلی‏متر بر روز به‏دست آمد. مقدار ضریب تبیین (R2) نیز به‌ترتیب 89/0 و 83/0 به‏دست آمد. همچنین نتایج نشان داد مدل الگوریتم بیلان انرژی سطح برای زمین (سبال) در مقایسه با مدل PM-FAO 56 مقدار تبخیر‌ـ تعرق را برای گیاه یونجه بیشتر و برای گیاه ذرت کمتر برآورد می‌کند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of crop actual evapotranspiration using SEBAL algorithm (Case study: Khoramdareh region at Zanjan province)

نویسندگان [English]

  • Masoud Karbasi 1
  • Maryam Moghadam 2
  • Jaefar Nikbakht 3
  • Abbas kaviani 4
چکیده [English]

Accurate estimation of crop evapotranspiration (ETc) plays an important role in improving the water useefficiency (WUE) and water management. Due to the presence of different types of coatings plant in large areas, the accurate calculation of the water requirements by conventional methods is elusive or impossible. Remote sensing methods are becoming attractive to estimate crop evapotranspiration, as they cover large areas and can provide accurate and reliable estimations. Present study estimates the actual evapotranspiration of corn and alfalfa cover at Khoramdareh region using remote sensing and meteorological data. Surface energy balance algorithm for land (SEBAL) and Landsat 8 images were utilized to determine actual evapotranspiration of corn and alfalfa covers. The obtained results were compared with the results of the PM-FAO56 model. The results showed that two models had good agreement with each other. Values of RMSE for the estimation of actual evapotranspiration of corn and alfalfa was found respectively, 0.92 and 1.25 mm/day. The determination coefficient (R2) for corn and alfalfa was respectively 0.89 and 0.83 respectively. The results showed that the SEBAL algorithm estimates the actual evapotranspiration of corn and alfalfa crop respectively less and more thanPM-FAO56 model.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop water requirement
  • remote sensing
  • Evapotrasnpiartion
  • SEBAL
  • PM-FAO 56
 
 
[1].   Asgharzadeh H, SanaeiNejad SH. Estimating of evapotranspiration using remote sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) in Kermanshah Tang Keshtwatershed. National Conference on irrigation and drainage network management. 2006; ShahidChamran university. Ahvaz [Persian].
[2].   Bastiaanssen W, Menenti M, Feddes R, Holtslag A. A remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL). 1. Formulation. Journal of Hydrology. 1998; 12(2):198-212.
[3].   Bastiaanssen W, Noordman E, Pelgrum H, Davids G, Thoreson B, Allen R. SEBAL model with remotely sensed data to improve water-resources management under actual field conditions. Journal of irrigation and drainage engineering.2005; 131(1): 85-93.
[4].   BastiaanssenWG, Ahmad M, Chemin Y. Satellite surveillance of evaporative depletion across the Indus Basin. Water Resources Research.2002. 38(12): 9-1-9-9.
[5].   Bastiaanssen W. SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin, Turkey. Journal of Hydrology. 2000. 229(1):87-100
[6].   Poor Mohammadi S, Dastorani MT, Mokhtari MH, Rahimian MH. Determination and Mapping Evapotranspiration by Remote Sensing and SEBAL Algorithm (Case Study: Menshad watershed in Yazd province). Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 2010; 4(1): 13-30 [Persian].
[7]. MohseniSaravi M, Ahmadi H, Nosrati K. Application of SEBAL model to estimate evapotranspiration in Taleghan watershed. First conference on water, soil and atmosphere modeling. ShahidBahonarUniversity. Kerman.2010 [Persian].
[8]. Akbari M, Seyf Z, ZareAbyaneh H. Estimation of Evapotranspiration by Remote Sensing Technique under Different Climate Condition. Journal of Water and Soil. 2011; 5(4):835-844 [Persian].
[9].   Karimi A, Farhadi B, Hesadi H. Estimation of regional evapotranspiration using Landsat-TM images and SEBAL algorithm. Iranian journal of irrigation and drainage. 2012; 4(6): 353-364 [Persian].
[10].    Morshedi A, TabatabaeiSH, Naderi M.Verification SEBAL and Hargreaves –Samani Models to Estimate Evapotranspiration by Lysimeter Data. Journal of Water and Soil. 2016; 30(2):367-376 [Persian].
[11].    Nosrati K, MohsenaSaravi M, Ahmadi H, Aghighi H. Estimation of evapotranspiration at Taleghan basin using MODIS images and SEBAL model. Journal of watershed and rangeland. 2015; 68(2): 385-398[Persian].
[12].    Rostami A, Raeini-Sarjaz M. remotely sensed measurements of apple orchard actual evapotranspiration and plant coefficient using MODIS images and SEBAL algorithm (Case study: Ahar plain, Iran). Journal of Agricultural Meteorology. 2016; 5(1):23-43[Persian].
[13].     Nazari R, Kaviani A. Comparing the Estimates of Reference Crop Evapotranspiration in Qazvin Plain Using SEBAL and METRIC Models. Journal of water research in agriculture. 2016; 30(2): 187-199 [Persian].
[14].  Allen RG,Pereira LS, Raes D, Smith M. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. 1998. FAO, Rome, 300, 6541.
[15].    Jensen M.E, Burman R.D, Allen R.G. Evapotranspiration and irrigation water requirements. ASCE Manual Report Engineering Practice. 1990; (70):332-350.
[16].    Papadavid G, Hadjimitsis D, Toulios L, Michaelides S. A Modified SEBAL Modeling Approach for Estimating Crop Evapotranspiration in Semi-arid Conditions. Water Resources Management. 2013;27(9): 3493-3506.
[17].    Ramos JG, Cratchley CR, Kay J, Casterad M A, Martínez-Cob A, Dominguez R, Evaluation of satellite evapotranspiration estimates using ground-meteorological data available for the Flumen District into the Ebro Valley of NE Spain. Agricultural water management. 2009; 96(4): 638-652.
[18].    Allen R G, Morse A, Tasumi M, Trezza R, Bastiaanssen W, Wright JL, Kramber W. Evapotranspiration from a satellite-based surface energy balance for the Snake Plain Aquifer in Idaho. Proc. USCID Conference. 2002.
[19].    Soheilifar Z, Mirlatifi SM, Naseri A, Asari M. Estimating actual evapotranspiration of sugarcane bay remote sensing (A case study: Mirza Kochakkhan sugarcane Agro-Industry company farms). Water and soil science. 2013; 23(1):151-163 [Persian].
[20].    Hendrickx J M, Hong Sh. Mapping sensible and latent heat fluxes in arid areas using optical imagery. International Society for Optics and Photonics. 2005; 138-146.