دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 491-680 
10. تأثیرپذیری رسوب معلق رودخانه از تغییرات کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز دینور استان کرمانشاه

صفحه 611-621

10.22059/ije.2016.60362

سهیلا آقابیگی امین؛ علیرضا ایلدرومی؛ حمیدرضا نوری؛ افسانه حقیقی کرمانشاهی


13. کاربرد مدل RUSLE در تعیین توزیع مکانی خطر هدررفت خاک

صفحه 645-658

10.22059/ije.2016.60368

مازیار محمدی؛ مقدسه فلاح؛ عطااله کاویان؛ لیلا غلامی؛ ابراهیم امیدوار


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 491-680 پاییز 1395، صفحه 291-490 تابستان 1395، صفحه 141-291 بهار 1395، صفحه 1-140