تدقیق جداسازی جریان پایه با استفاده از آبدهی ماهانه طبیعی شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور دزآب اهواز

2 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکدۀ مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعات هیدرولوژی رژیم رودخانۀ طبیعی در نظر گرفته می‌شود که به‌دلیل توسعۀ کشاورزی و صنعت و دیگر مصارف در بسیاری از حوضه‌های کشور به‌ویژه حوضه‌های میانی چنین فرضی صحیح نیست. لازمۀ جداسازی جریان پایۀ رودخانه، دسترسی به رژیم طبیعی رودخانه در مقیاس زمانی روزانه است که با توجه به محدودیت روش‌های طبیعی‏سازی، آبدهی طبیعی در مقیاس زمانی سالانه و درنهایت ماهانه قابل محاسبه است. این مسئله سبب شده تخمین جریان پایۀ رودخانه با مشکل مواجه شود. از طرفی، به‌دلیل پیچیدگی ارتباط آب سطحی و آب زیرزمینی، تخمین مناسب از آن در بسیاری از آبخوان‏ها مشکل است. در این پژوهش، به‌منظور طبیعی‏سازی آبدهی ماهانۀ حوضۀ بلبر از روش حذف روند استفاده شد و از فیلتر دیجیتال بازگشتی الگوریتم اکهاردت به‌دلیل درنظرگرفتن خصوصیات آبخوان در محاسبۀ جریان پایه و قابلیت بهینه‌سازی پارامترهای فیلتر استفاده ‌شد. پارامترهای ثابت بازگشت و بیشترین شاخص جریان پایه برای آبدهی‌های ماهانه در شرایط طبیعی بهینه شد و جریان پایۀ ماهانه محاسبه شد که نتایج نشان داد می‏توان از آبدهی طبیعی ماهانه برای محاسبۀ جریان پایه با دقتی مشابه آبدهی طبیعی روزانه جریان پایه را محاسبه کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

   

  منابع

  1. Bayazidi S, Aliabad HM, Zafaranizade M. Natural discharge of hydrometric stations with Cindex (remove Trend amended), the Ninth International Conference of Civil Engineering, University of Isfahan; 2012 [Persian]
  2. White KE, Sloto RA. Base-flow frequency characteristics of selected Pennsylvania Streams. US Department of the Interior, US Geological Survey; 1990.
  3. Holtschlag DJ, Nicholas JR. Indirect ground-water discharge to the Great Lakes. US Geological Survey; 1998.
  4. Hoos AB. Recharge rates and aquifer hydraulic characteristics for selected drainage basins in middle and east Tennessee. US Geological Survey; Books and Open-File Reports [distributor]; 1990.
  5. Rutledge AT. Computer programs for describing the recession of ground-water discharge and for estimating mean ground-water recharge and discharge from streamflow records: Update;1998.
  6. Mau DP, Winter TC. Estimating Ground‐Water Recharge from Streamflow Hydrographs for a Small Mountain Watershed in a Temperate Humid Climate, New Hampshire, USA. Ground Water. 1997 Mar. 1;35(2):291-304.
  7. Chapman TG. Comment on “Evaluation of automated techniques for base flow and recession analyses” by RJ Nathan and TA McMahon. Water Resources Research. 1991 Jul. 1;27(7):1783-4.
  8. Nathan RJ, McMahon TA. Evaluation of automated techniques for base flow and recession analyses. Water Resources Research. 1990 Jul. 1;26(7):1465-73.
  9. Lyne V, Hollick M. Stochastic time-variable rainfall-runoff modelling. InInstitute of Engineers Australia National Conference 1979 Sep. (Vol. 1979, pp. 89-93).
  10. Eckhardt K. How to construct recursive digital filters for baseflow separation. Hydrological processes. 2005 Feb. 15;19(2):507-15.
  11. Eckhardt K. A comparison of baseflow indices, which were calculated with seven different baseflow separation methods. Journal of Hydrology. 2008 Apr. 30;352(1):168-73.
  12. Gonzales AL, Nonner J, Heijkers J, Uhlenbrook S. Comparison of different base flow separation methods in a lowland catchment. Hydrology and Earth System Sciences. 2009 Nov. 4;13(11):2055-68.
  13. Smakhtin VU. Estimating continuous monthly baseflow time series and their possible applications in the context of the ecological reserve. Water Sa. 2001 Apr 1;27(2):213-7.
  14. Shoshtari MM. Hydraulic groundwater, Ahvaz:Shahid Chamran UniversityPress; 2010 [Persian]
  15. Beard L. R. HEC-4 Monthly Streamflow Simulation.1971.
دوره 4، شماره 3
مهر 1396
صفحه 911-921
 • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1395
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1396
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396
 • تاریخ انتشار: 01 مهر 1396