مقایسه عددی شاخص‌های هواشناسی RAI و PNPI به منظور ارزیابی و پهنه‌بندی وضعیت خشکسالی در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه انرژی‏ های نو و محیط زیست، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

طی دهه‏های اخیر در میان بلایای طبیعی که جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است، تعداد و فراوانی خشکسالی بیشتر از سایر حوادث طبیعی بوده است. خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی نظیر بارش‏های سنگین و سیلاب‏ها، به‏طور خزنده شکل می‌گیرد و گسترش می‏یابد. برای بیان کمی خشکسالی شاخص‏های متعدد و متفاوتی وجود دارد. در پژوهش حاضر شاخص‏های درصد از نرمال بارندگی (PNPI) و ناهنجاری بارش (RAI)، وضعیت و تداوم خشکسالی در هشت ایستگاه آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، بستان، مسجدسلیمان، امیدیه، رامهرمز و صفی‏آباد در استان خوزستان طی دورۀ آماری 1990‌ـ 2014 ‌بررسی شده است. نتایج نشان داد بر اساس شاخص PNPI شدیدترین خشکسالی طی دورۀ زمانی 1990‌ـ 2014 در ایستگاه بندر ماهشهر با مقدار 39/20 در سال 2010 اتفاق افتاده است. درضمن بیشترین مقدار ترسالی بر اساس شاخص PNPI در ایستگاه اهواز با مقدار 33/216 و در سال 1997 اتفاق افتاده است. همچنین براساس شاخص RAI شدیدترین خشکسالی طی دورۀ زمانی 1990ـ 2014 در ایستگاه بندر ماهشهر با مقدار 26/6- و در سال 2010 اتفاق افتاده است. نیز براساس شاخص RAI بیشترین مقدار ترسالی در ایستگاه اهواز با مقدار 6/8 و در سال 1997 به وقوع پیوسته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
[1] Movedat E, Maleki S, Classification and Spatial Measurement of Social - Physical damages of the Cities Against Earthquakes by Using VIKOR Technique and GIS, Case Study: Yazd City. Jornal of Management System. 2014; 4(11): 85-103. (In Prsian).
 [2] Mosavi S H, AbasAli V, Maeiri M.Study of Drought severity and its severity in Semnan using DI index. Second National Conference on Drought Effects and Management Tools. Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center. 2009.(In Prsian).
 [3] Heidari, H. Plantand.Drought, Reserch institute of forest and Regeland publications, 2006.
 [4] Khosravi Y, Mozafari Kh. Error Analysis in the Evaluation of the SPI Drought Index Using Geostatistical Methods, Case Study of Bushehr Province. Jornal of Geography. 2015; 14(48): 189-212.(In Prsian).
 [5] Evazi M, Masaedi A. Monitoring and Spatial Analysis of Meteorological Drought in Golestan Province using Geostatistical Methods. Jornal of Range and Watershed Management, Iranian jornal of Natural Resources. 2011; 64(1): 65-78.(In Persian).
[6] Ansari H, Davari K. Zoning drought using standard precipitation index(SPI) in GIS Environment, Case study of khorasan province. Jornal of Geogrohi.2007; Res. 60:97-108. (In Persian).
 [7] Brna R, Azimi F, Saeidi Dehaki N, Comparison of RAI, PN and SIAP Indicators in the Study of Drought in Khuzestan Province with Emphasis on Abadan and Dezful Station. Jornal of Natural Geography Quarterly. 2010; 3(9): 77-88.(In Persian).
 [8] Vafahkhah M, Rajabi M. Efficiency of Meteorological Drought Indices for Monitoring and Assessment of Drought in Bakhtegan, Tashk, and Maharlo Lakes Watershed. Jornal of Desert. 2005; 10(2): 369-383.(In Persian).
 [9] Saeid M, Moghadasi M, Ghasemi H. Drought monitoring system design for Tehran province. Research project, 2004.(In Persian).
 [10] Maleki S, Movedat E. Drought crisis zoning with SIAP, PNPI and TOPSIS profiles, Case Study of Yazd Province. Journal of Disaster Management and Mitigation 2016; 6(1): 59-70.(In Persian).
 [11] Mohamadian A, Kouhi M, Adine baigi A, Rasouli G, Bazrafshan B. Comparison of Monitoring Using SPI, DI and PNI and Zoning Them, Case Study Northern Khorasan Province. Jornal of Water and Soil Coservation. 2010; 17(1); 177-184.(In Persian).
 [12] Khosravi M, Movaghari A, Mansori Daneshvar M. Evaluation of PNI, RAI, SPI and SIP Indices for Drought Zoning of Iran by Comparing IDW Intrusion Detection and DEM Digital Elevation Model. Journal of Geography and Environmental Sustainability. 2012; 2(5): 53-70.(In Persian).
 [13] Willeke K. Lin X.J. Grinshpun S.A. Improved aerosol collection by combined impaction and centrifugal motion. Aerosol Science and technology, 1998;28(5):439-456.
[14] Van Rooy M.P. A Rainfall anomaly index )RAI) independent of time and space.Notos,1965: No. 14: 43-48.
دوره 4، شماره 3
مهر 1396
صفحه 923-930
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 27 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 30 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1396
  • تاریخ انتشار: 01 مهر 1396