مقایسه عددی شاخص‌های هواشناسی RAI و PNPI به منظور ارزیابی و پهنه‌بندی وضعیت خشکسالی در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه انرژی‏ های نو و محیط زیست، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

طی دهه‏های اخیر در میان بلایای طبیعی که جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است، تعداد و فراوانی خشکسالی بیشتر از سایر حوادث طبیعی بوده است. خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی نظیر بارش‏های سنگین و سیلاب‏ها، به‏طور خزنده شکل می‌گیرد و گسترش می‏یابد. برای بیان کمی خشکسالی شاخص‏های متعدد و متفاوتی وجود دارد. در پژوهش حاضر شاخص‏های درصد از نرمال بارندگی (PNPI) و ناهنجاری بارش (RAI)، وضعیت و تداوم خشکسالی در هشت ایستگاه آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، بستان، مسجدسلیمان، امیدیه، رامهرمز و صفی‏آباد در استان خوزستان طی دورۀ آماری 1990‌ـ 2014 ‌بررسی شده است. نتایج نشان داد بر اساس شاخص PNPI شدیدترین خشکسالی طی دورۀ زمانی 1990‌ـ 2014 در ایستگاه بندر ماهشهر با مقدار 39/20 در سال 2010 اتفاق افتاده است. درضمن بیشترین مقدار ترسالی بر اساس شاخص PNPI در ایستگاه اهواز با مقدار 33/216 و در سال 1997 اتفاق افتاده است. همچنین براساس شاخص RAI شدیدترین خشکسالی طی دورۀ زمانی 1990ـ 2014 در ایستگاه بندر ماهشهر با مقدار 26/6- و در سال 2010 اتفاق افتاده است. نیز براساس شاخص RAI بیشترین مقدار ترسالی در ایستگاه اهواز با مقدار 6/8 و در سال 1997 به وقوع پیوسته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical comparison of RAI and PNPI meteorological indices to assess and quantify the drought situation in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jahangir 1
  • Eghbal Norozi 2
1 Assistant Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Over the past few decades, the frequency and number of drought occurrence has been more than other natural disasters influencing human societies. Drought is a kind of natural disaster formed and extended smoothly and in a crawling way in comparison with other natural hazards like heavy precipitations and floodwaters. There are different and numerous indicators for quantitative expression of drought. Percentage Indicators of normal precipitation (PNPI) and precipitation abnormality (RAI) status and continuation of drought in 8 stations of Abadan, Ahvaz, Bandar-e Mahshahr, Bostan, Masjed Soleyman, Omidieh, Ramhormoz and Safi Abad in Khuzestan province during the statistical period (1990-2014) have been considered in this research. As the obtained results show, based on PNPI indicator, the most severe drought happened during period 1990-2014 in Bandar- e Mahshahr station with the amount of 20.39 in 2010. Also, the most severe wet period happened in Ahvaz station with the amount of 216.33 in 1997, based on PNPI indicator. Also, based on RAI indicator, the most severe drought happened in Bandar- e Mahshahr with the amount of 6.26 in 2010 during the period 1990-2014. Based on RAI indicator, the most severe wet period occurred in Ahvaz station with the amount of 8.6 in 1997.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • PNPI indicator
  • RAI indicator
  • Khuzestan Province
  • zoning
منابع
[1] Movedat E, Maleki S, Classification and Spatial Measurement of Social - Physical damages of the Cities Against Earthquakes by Using VIKOR Technique and GIS, Case Study: Yazd City. Jornal of Management System. 2014; 4(11): 85-103. (In Prsian).
 [2] Mosavi S H, AbasAli V, Maeiri M.Study of Drought severity and its severity in Semnan using DI index. Second National Conference on Drought Effects and Management Tools. Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center. 2009.(In Prsian).
 [3] Heidari, H. Plantand.Drought, Reserch institute of forest and Regeland publications, 2006.
 [4] Khosravi Y, Mozafari Kh. Error Analysis in the Evaluation of the SPI Drought Index Using Geostatistical Methods, Case Study of Bushehr Province. Jornal of Geography. 2015; 14(48): 189-212.(In Prsian).
 [5] Evazi M, Masaedi A. Monitoring and Spatial Analysis of Meteorological Drought in Golestan Province using Geostatistical Methods. Jornal of Range and Watershed Management, Iranian jornal of Natural Resources. 2011; 64(1): 65-78.(In Persian).
[6] Ansari H, Davari K. Zoning drought using standard precipitation index(SPI) in GIS Environment, Case study of khorasan province. Jornal of Geogrohi.2007; Res. 60:97-108. (In Persian).
 [7] Brna R, Azimi F, Saeidi Dehaki N, Comparison of RAI, PN and SIAP Indicators in the Study of Drought in Khuzestan Province with Emphasis on Abadan and Dezful Station. Jornal of Natural Geography Quarterly. 2010; 3(9): 77-88.(In Persian).
 [8] Vafahkhah M, Rajabi M. Efficiency of Meteorological Drought Indices for Monitoring and Assessment of Drought in Bakhtegan, Tashk, and Maharlo Lakes Watershed. Jornal of Desert. 2005; 10(2): 369-383.(In Persian).
 [9] Saeid M, Moghadasi M, Ghasemi H. Drought monitoring system design for Tehran province. Research project, 2004.(In Persian).
 [10] Maleki S, Movedat E. Drought crisis zoning with SIAP, PNPI and TOPSIS profiles, Case Study of Yazd Province. Journal of Disaster Management and Mitigation 2016; 6(1): 59-70.(In Persian).
 [11] Mohamadian A, Kouhi M, Adine baigi A, Rasouli G, Bazrafshan B. Comparison of Monitoring Using SPI, DI and PNI and Zoning Them, Case Study Northern Khorasan Province. Jornal of Water and Soil Coservation. 2010; 17(1); 177-184.(In Persian).
 [12] Khosravi M, Movaghari A, Mansori Daneshvar M. Evaluation of PNI, RAI, SPI and SIP Indices for Drought Zoning of Iran by Comparing IDW Intrusion Detection and DEM Digital Elevation Model. Journal of Geography and Environmental Sustainability. 2012; 2(5): 53-70.(In Persian).
 [13] Willeke K. Lin X.J. Grinshpun S.A. Improved aerosol collection by combined impaction and centrifugal motion. Aerosol Science and technology, 1998;28(5):439-456.
[14] Van Rooy M.P. A Rainfall anomaly index )RAI) independent of time and space.Notos,1965: No. 14: 43-48.