استفاده از ضریب آلبیدوی سطحی مستخرج از الگوریتم سبال به منظور برآورد سطح پوشش برف (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کشکان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

3 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

بخش عظیمی از بارش در مناطق کوهستانی برف است، به همین دلیل پوشش برف و تغییرات زمانی و مکانی آن از پارامترهای اساسی در مطالعات هیدرولوژی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر در حوضۀ کوهستانی چگنی که به وسعت 1836 کیلومترمربع از زیرحوضۀ دوآب کشکان واقع در شمال استان لرستان واقع است، انجام شد. به طوری که تصویر سنجندۀ ETM+ ماهوارۀ لندست 7 برای انجام مطالعات انتخاب و تصحیح خطوط جاافتاده و هندسی روی آن انجام شد. با استفاده از الگوریتم سبال میزان آلبیدوی سطحی محاسبه شد. از آنجا که غیر از برف دو پدیدۀ شن زرد و سفید و آب آلبیدوی بزرگ‌تر از 3/0 ‌دار‌ند، نقشۀ پوشش برف برای آلبیدوهای3/0< α، 35/0< α، 4/0< α، 45/0< α، 5/0< α و 55/0< α فراهم شد. برای استخراج پوشش برف با دقت کافی، با فرض مجهول‌بودن پوشش برف برای این آلبیدوها طبقه‌بندی نظارت‌نشده انجام شد. سپس، با اعمال طبقه‌بندی نظارت‌شده ‌روی تصویر تصحیح‌شدۀ ابتدایی، میزان پوشش برف برآورد شد و ضریب کاپا برای ارزیابی بین نتیجۀ به‌دست‌آمده از طبقه‌بندی نظارت‌شده و نتایج طبقه‌بندی نظارت‌نشده برای آلبیدوهای یادشده انتخاب شد. نتایج نشان داد ضریب کاپا برای آلبیدوی 45/0< α بیشترین مقدار یعنی 85/0را دار‌د، بنابراین آلبیدوی 45/0< α می‌تواند پوشش برف را تا حد قابل قبولی استخراج کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Fattahi E VM. Estimating the temperature of the snow surface and spread snow cover using the MODIS. Geogr Res. 2011;26(3):149–68.[Persian]
[2]. Ye B, Yang D, Jiao K, Han T, Jin Z, Yang H, et al. The Urumqi River source glacier No. 1, Tianshan, China: changes over the past 45 years. Geophys Res Lett. 2005;32(21.(
[3]. Zhang Y, Yan S, Lu Y. Snow cover monitoring using MODIS data in Liaoning Province, Northeastern China. Remote Sens. 2010;2(3):777–93.
[4]. Singh P, Jain SK. Modelling of streamflow and its components for a large Himalayan basin with predominant snowmelt yields. Hydrol Sci J. 2003;48(2):257–76.
[5].  Kheirkhah Zarkesh MM, Mahaboubian A HH. Coparsion of surface albedo estimated from landsat and MODIS image, Journal of Applied RS&GIS Techniques. Tech Nat Resour Sci. 2012;3(3):49–59.[Persian]
[6].  Coakley JA. Reflectance and albedo, surface. Encyclopedia of the Atmosphere. Academic; 2003. p. 1914–23.
[7].  He T. Estimating land surface albedo from satellite data. University of Maryland, College Park; 2012.
 
 
[8]. sabziparvar AA, Fakharizadeh shirazi E, Marofi S RY. Estimating the land surface albedo using Levell-G and CDR Landsat-7 satellite. Agric Meteorol. 2015;3(2):45–54.[Persian]
[9].  Liang S. Narrowband to broadband conversions of land surface albedo I: Algorithms. Remote Sens Environ. 2001;76(2):213–38.
[10].            J P. Snow melt runoff distribution models using data from remote sensing. Ph.d Thesis.science and Research Branch Islamic Azad University of Tehran. science and Research Branch Islamic Azad University of Tehran; 2002.
[11].            M JN. Snow cover mapping using NOAA satellite images,Case Study:Karaj Dam Basin. Master’s thesis Tarbiat Modarres University of Tehran. Master’s thesis Tarbiat Modarres University of Tehran; 2005.
[12].            Miryaghoubzadeh M GM. Application of snow cover maps obtained from Modis satellite image dut to snowmelt runoff modeling case Study: Karaj dam basin. Geosci Soientific Q J. 2010;19(76):141–8.[Persian]
[13].            Opoku-Duah S, Donoghue DNM, Burt TP. Intercomparison of evapotranspiration over the Savannah Volta Basin in West Africa using remote sensing data. Sensors. 2008;8(4):2736–61.
[14].            Tasumi M, Allen RG, Trezza R. At-surface reflectance and albedo from satellite for operational calculation of land surface energy balance. J Hydrol Eng. 2008;13(2):51–63.
[15].            Hall DK, Riggs GA, Salomonson V V, DiGirolamo NE, Bayr KJ. MODIS snow-cover products. Remote Sens Environ. 2002;83(1):181–94.
[16].            Bhanderi DD V, Bak T. Modeling earth albedo for satellites in earth orbit. AIAA Guid Navig Control Proc. 2005.
[17].            Wielicki BA, Wong T, Loeb N, Minnis P, Priestley K, Kandel R. Changes in Earth’s albedo measured by satellite. Science (80-). 2005;308(5723):825.
[18].            Nagler T, Rott H, Malcher P, Müller F. Assimilation of meteorological and remote sensing data for snowmelt runoff forecasting. Remote Sens Environ. 2008;112(4):1408–20.
[19].            Mölg N, Rastner P, Irsara L, Notarnicola C, Steurer C, Zebisch M. Multi-temporal MODIS snow cover monitoring over the alpine regions for civil protection applications. In: 30th EARSel symposium, 31st May--3rd June. 2010.
[20].            Fatemi SB R y. Principles of Remote sensing. azadeh. azdadeh; 2010.[Persain]
دوره 5، شماره 2
تیر 1397
صفحه 627-637
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397
  • تاریخ انتشار: 01 تیر 1397