دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 343-725 
11. تعیین بهینه‏ ترین حالت طراحی و اجرای حوضچه‏ های تغذیۀ مصنوعی

صفحه 483-495

10.22059/ije.2018.235192.640

امید باقری دادوکلایی؛ جمال محمدولی سامانی؛ جواد سروریان


18. سناریوهای توسعۀ فناوری‌های تعدیل آب و هوا، به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی در ایران‌ ‌(مطالعۀ موردی: هارپ)

صفحه 585-601

10.22059/ije.2018.243846.755

احد رضایان قیه باشی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدرضا حافظ‏ نیا؛ حسین محمدی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده‌


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1063-1399 پاییز 1397، صفحه 727-1061 تابستان 1397، صفحه 343-725 بهار 1397، صفحه 1-341